Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED JA KÜPSISTE KASUTAMINE

 • E-poe www.salonshop.ee (edaspidi: E-pood) isikuandmete vastutav töötleja on Salonshop Baltic AS, juriidiline aadress Valgevase 13 Tallinn 10414, registrikood 10205387, telefon +372 677 7328 ja e-posti aadress info@salonshop.ee (edaspidi: Müüja).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KASUTAMINE

 • Kliendi poolt Müüjale esitatud isikuandmed kantakse E-poe andmebaasi ning kasutatakse müügilepingu täitmiseks, teenuste edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks.
 • Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid isikuandmeid:
 • Ees ja perekonnanimi
 • Sünnikuupäev
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • Kohaletoimetamise aadress
 • Arvelduskonto number
 • Maksekaardi detailed
 • Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui Kliendi poolt valitud tellimuse kohaletoimetamise viis seda eeldab ning õigusaktidest tulenevatel juhtudel.
 • Müüja on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.
 • Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Müüjal ligipääs.
 • Müüja jätab endale õiguse saata Kliendi e-posti aadressile infot enda ja oma partnerite uute toodete ja sooduspakkumiste kohta ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
 • Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest otsepostituse teadetest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
 • Iisikuandmete töötlemine toimub juriidiliste kohustuse täitmiseks.
 • Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul infokirja saatmiseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

 • Andmetöötlejana säilitab Salonshop Baltic AS isikuandmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 aastat.
 • E-poe külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuanmed säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest.
 • Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed ( v.a juhul, kui andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks).
 • Pärast nimetatud tähtaegade saabumist kustutakse isikuandmed automaatselt või muudetakse anonüümseks.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

 • Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
 • Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
 • Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
 • Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
 • Andmesubjekt saab õiguse teostamiseks pöörduda e-poe klientitoe poole aadressil info@salonshop.ee

ISIKUANDMETE TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

 • Isikuandmeid hoitakse Zone serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi Privacy Shield raamistikuga.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed

ISIKUANDMETE KUSTUTAMINE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 • Isikuandmete kustutamiseks tuleb pöörduda Müüja poole avaldusega e-posti teel info@salonshop.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 7 päeva jooksul. Taotluse kinnitamisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliste andmete sälitamiseks on õigustatud vajadus.
 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste korral on Kliendil õigus võtta ühendust Müüjaga e-posti teel info@salonshop.ee või pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (https://www.aki.ee/et) või kohtu poole.

KÜPSISED

 • E-pood kasutab küpsiseid, et tagada parem kasutajakogemus. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt Kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Klient E-poodi kasutab.
 • E-poes kasutatakse seansi- ja püsiküpsiseid.
 • Klient loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud.
 • Klient saab oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel võib E-poe funktsionaalsus olla piiratud.
 • Lisaks küpsistele kogub ja analüüsib E-pood anonüümset veebistatistikat, kasutades selleks pikslisilte ja analüütikatarkvara Google Analytics tööriistu.

LÕPPSÄTTED

 • Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
 • Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest www.salonshop.ee kodulehe kaudu.